IIS FERBIJNT ALLE FRIEZEN,

WIJ RIDE EK IN DIZE TIID FOAROP

 

De redens út it fet

“We binne der klear foar!”